Searching...
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
หน้าต่างแสดงผล Canvas ไม่แสดงผลใน Camtasia

หน้าต่างแสดงผล Canvas ไม่แสดงผลใน Camtasia

ใครใช้ Camtasia studio แล้วปรากฏว่าหน้าจอแสดงผล หรือที่เรียกว่า Canvas ไม่แสดงผล หรือแสดงผลไม่ถูกต้องไหมคะ  อย่างดิฉันเอง เมื่อเพิ่มวีดีโอเข...